Tuesday, November 30, 2021

Loganatha Perumal Temple, Thirukannangudi – Literary Mention

Loganatha Perumal Temple, Thirukannangudi – Literary Mention

The temple is revered in Nalayira Divya Prabandham, the 7th – 9th century Vaishnava canon, by Thirumangai Alwar in 10 hymns. Hence, the temple is classified as a Divyadesam, one of the 108 Vishnu temples that are mentioned in the book. Manavala Mamunigal had done Mangalasasanam on this Perumal.

1748:

வங்கமாமுந்நீர்வரிநிறப்பெரிய 
வாளரவினணைமேவி *
சங்கமார்அங்கைத்தடமலருந்திச் 
சாமமாமேனிஎன்தலைவன் *
அங்கமாறுஐந்துவேள்விநால்வேதம் 
அருங்கலைபயின்று * எரிமூன்றும் 
செங்கையால்வளர்க்கும்துளக்கமில்மனத்தோர் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின் றானே.

1749:

கவளமாகதத்தகரியுய்யப் பொய்கைக் 
கராம்கொளக்கலங்கி * உள்நினைந்து 
துவள மேல்வந்துதோன்றி வன்முதலை 
துணிபடச்சுடுபடைதுரந்தோன் *
குவளைநீள்முளரிகுமுதம்ஒண்கழுநீர் *
கொய்ம்மலர்நெய்தலொண்கழனி *
திவளும்மாளிகைசூழ்செழுமணிப்புரிசைத் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1750:

வாதைவந்தடரவானமும்நிலனும் 
மலைகளும்அலைகடல்குளிப்ப *
மீதுகொண்டுகளும்மீனுருவாகி 
விரிபுனல்வரியகட்டொளித்தோன் *
போதலர்புன்னைமல்லிகைமௌவல் 
புதுவிரைமதுமலரணைந்து *
சீதவொண்தென்றல்திசைதொறும்கமழும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1751:

வென்றிசேர்திண்மைவிலங்கல்மாமேனி
வெள்ளெயிற்றொள்ளெரித்தறுகண் *
பன்றியாய்அன்றுபார்மகள்பயலை
தீர்த்தவன் பஞ்சவர்பாகன் *
ஒன்றலாஉருவத்துஉலப்பில்காலத்து
உயர்கொடிஒளிவளர்மதியம் *
சென்றுசேர்சென்னிச்சிகரநன்மாடத்
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1752:

மன்னவன்பெரியவேள்வியில்குறளாய் 
மூவடிநீரொடும்கொண்டு *
பின்னும்ஏழுலகும்ஈரடியாகப் 
பெருந்திசையடங்கிடநிமிர்ந்தோன் *
அன்னமென்கமலத்தணிமலர்ப்பீடத்து 
அலைபுனலிலைக்குடைநீழல் *
செந்நெலொண்கவரியசையவீற்றிருக்கும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1753:

மழுவினால்அவனிஅரசைமூவெழுகால்
மணிமுடிபொடிபடுத்து * உதிரக்
குழுவுவார்புனலுள்குளித்து வெங்
கோபம்தவிர்ந்தவன், குலைமலிகதலி *
குழுவும்வார்கமுகும்குரவும்நற்பலவும்
குளிர்தருசூதம்மாதவியும் *
செழுமையார்பொழில்கள்தழுவுநன்மாடத்
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1754:

வானுளாரவரைவலிமையால்நலியும் 
மறிகடலிலங்கையார்கோனை *
பானுநேர்சரத்தால்பனங்கனிபோலப் 
பருமுடியுதிரவில்வளைத்தோன் *
கானுலாமயிலின்கணங்கள்நின்றாடக் 
கணமுகில்முரசம்நின்றதிர *
தேனுலாவரிவண்டுஇன்னிசைமுரலும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1755:

அரவுநீள்கொடியோன்அவையுள்ஆசனத்தை 
அஞ்சிடாதேயிட * அதற்குப் 
பெரியமாமேனிஅண்டமூடுருவப் 
பெருந்திசையடங்கிட நிமிர்ந்தோன் *
வரையின்மாமணியும்மரதகத்திரளும் 
வயிரமும்வெதிருதிர்முத்தும் *
திரைகொணர்ந்துந்திவயல்தொறும்குவிக்கும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1756:

பன்னியபாரம்பார்மகட்குஒழியப் 
பாரதமாபெரும்போரில் *
மன்னர்கள்மடியமணிநெடுந்திண்தேர் 
மைத்துனற்குஉய்த்தமாமாயன் *
துன்னுமாதவியும்சுரபுனைப்பொழிலும் 
சூழ்ந்தெழுசெண்பகமலர்வாய் *
தென்னவென்றுஅளிகள்முரன்றிசைபாடும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானே.

1757:

கலையுலாவல்குல்காரிகைதிறத்துக் 
கடல்பெரும்படையொடும்சென்று *
சிலையினால்இலங்கைதீயெழச்செற்ற 
திருக்கண்ணங்குடியுள்நின்றானை *
மலைகுலாமாடமங்கையர்தலைவன் 
மானவேல்கலியன்வாயொலிகள் *
உலவுசொல்மாலைஒன்பதோடொன்றும் 
வல்லவர்க்குஇல்லைநல்குரவே.

Bheemeswarar Temple, Athalayur – Legends

Bheemeswarar Temple, Athalayur – Legends

Athalaiyur:

Once, Lord Shiva decided to perform his Thiruvilaiyadal (holy play) with Goddess Parvathy in Kailash. He took the form of Vilva Tree and Parvathy identified him easily. Lord Shiva playfully took several forms and Goddess Parvathy identified Lord Shiva easily whichever form he took. Lord Shiva decided to take a form which would be difficult to guess by Parvathy. He took the form of a cow and came to earth.

He came to this village and started grazing the agricultural fields of the villagers. The villagers got angry and tied the cow in a pole at the centre of the village. They waited for the owner of the cow so that they could get reparation from the owner of the cow. Meanwhile, Parvathi reached the village searching for her husband. She was the cow tied to the pole, felt sorry for the cow and released it from the pole.

Astonishingly, the cow disappeared, and Lord Shiva appeared before her. Mother Parvathy was so happy (Anandam means happy) on seeing Lord Shiva after an arduous search. Hence, she came to be called as Ananda Nayagi. As the cow (Aa means cow in Tamil) was released from the tie (Thalai means tie in Tamil), the place came to be called as Athalaiyur.

Bheemeswarar:

As per legend, When the Pandavas went on pilgrimage to several temples to regain their lost kingdom, it is said that Bheema came to this place, took bath in the temple pond and worshipped Lord Shiva for regaining their lost kingdom and for victory in Kurukshetra war. He did pooja to Lord Shiva with lotus flowers and Vilva leaves daily. Finally, Lord Shiva blessed Bheema and assured him of victory in the war. As Lord Shiva was worshipped by Bheema here, Lord Shiva came to be called as Bheemeswarar.

Adi Kumbeswarar Temple, Shenbagapuram – Legends

Adi Kumbeswarar Temple, Shenbagapuram – Legends

Once, Sage Narada visited the celestial court of Lord Shiva at Mount Kailash to present to him a fruit, the Gyana Pazham (the fruit of knowledge). Lord Shiva intended to share the fruit among his two sons, Ganesha and Murugan but the sage Narada was against the idea of cutting it. Lord Shiva decided to award it to whichever of his two sons first circled the world thrice.

Accepting the challenge, Karthikeya started his journey around the globe on his mount peacock. However, Ganesha, who surmised that the world was no more than his parents Shiva and Shakti combined, circumambulated them. Pleased with their son's discernment, Lord Shiva awarded the fruit to Ganesha. When Kartikeya returned, he was furious to learn that his efforts had been in vain.

He left Kailash and took up his abode in the Palani hills in South India. Lord Ganesha felt that he ought to have yielded to his brother and sacrificed the fruit for his brother. Lord Ganesha was unable to bear the separation from his brother. Hence, he decided to perform penance for offending his brother. He could not be stopped by his parents. So, Lord Shiva advised him to perform penance in this place dense with Shenbaga trees.

Lord Shiva came to this region to protect his son at the request of Mother Parvathi. Lord Shiva set himself in five places in the form of five Lingams representing the Pancha Boodhas (water, fire, space, wind and earth). The five temples housing these Lingams are situated around Shenbagapuram. They are;

1.    Shenbagapuram Thirumoolanathar Temple

2.    Mohanur Adi Kumbeswarar Temple

3.    Singamangalam Shivapureeswarar Temple

4.    Killukudi Agastheeswarar Temple

5.    Anaikudi Somanathar Temple

Astonishingly, there are no temples located between these temples and this temple confirming that these five Lords stand as protectors to Vinayaga of this temple. Lord Shiva conferred the title of Eshwara to Ganesha after his penance and requested his son to raise as a Swayambhu Moorthy in this temple and bless the devotees in his place. Thus, the Vinayaga came to be called as Adi Kumbeswara. The shape of the Vinayaga is slightly irregular in this temple.

Monday, November 29, 2021

Chokkalingeswarar Temple, Periyanaickenpalayam, Coimbatore

Chokkalingeswarar Temple, Periyanaickenpalayam, Coimbatore

Chokkalingeswarar Temple is a Hindu Temple dedicated to Lord Shiva located in Periyanaickenpalayam Town in Coimbatore North Taluk in Coimbatore District in Tamil Nadu. Presiding Deity is called as Chokkalingeswarar and Mother is called as Meenakshi. The Temple is situated on Coimbatore to Mettupalayam route.History

The Temple is believed to be built in 13th century CE and completely rebuilt in 1970s. The Temple finds mention in the hymns of Sivavakiya Siddhar, one of the famous 18 Siddhars. The place was called as Koodalur in ancient times.

The Temple

This Temple is facing towards east with three tiered rajagopuram. Deepa Sthambam can be found in front of the rajagopuram. Presiding Deity is called as Chokkalingeswarar and is facing east. He is housed in the sanctum in the form of Lingam. Mother is called as Meenakshi. She is housed in a separate shrine. There is a shrine for Lord Nataraja along with his consort Shivagami in the temple premises.

There are shrines for Chintamani Vinayaga, Sapta Matrikas, Venugopala Swamy with his consorts Radha & Rukmini, Vinayaga with his consorts Sidhi & Budhi, Murugan with his consorts Valli & Deivanai, Chandran with his consort Rohini, Surya with his consorts Usha & Pratyusha, Nardana Vinayaga, Dakshinamoorthy, Bhairavar, Brahma and Ayyapan in the temple premises. It is unique to notice that all the deities in this temple are with their consorts. Sthala Vriksham is Jamun Tree (Naval Maram).

Temple Opening Time

The Temple remains open from 06.00 AM to 12.00 Noon and 05.00 PM to 08.30 PM.

Festivals

Arudhra Darshan, Shivaratri, Margazhi Thirukalyanam, Karthigai Somavaram, Karthigai Deepam, Aadi Fridays, Aadi Pooram, Kedar Gowri Vrata and Thai Oonjal festival are the festivals celebrated here. Monthly Pradoshams are also observed here.

Prayers

Devotees pray here for removing marriage obstacles and relief from diseases.

Contact

Chokkalingeswarar Temple,

Periyanaickenpalayam – 641 020

Coimbatore District

Phone: +91 422 269 2637

Mobile: +91 98940 69523

Connectivity

The Temple is located at about 100 metres from Pricol Bus Stop, 600 metres from Periyanaickenpalayam Bus Stop, 2.5 Kms from Periyanaickenpalayam Railway Station, 18 Kms from Coimbatore, 20 Kms from Gandhipuram Central Bus Stand, 21 Kms from Coimbatore Junction Railway Station and 23 Kms from Coimbatore Airport. The Temple is situated on Coimbatore to Mettupalayam route.

Location

Venugopala Swamy Temple, Kovaipudhur, Coimbatore

Venugopala Swamy Temple, Kovaipudhur, Coimbatore

Venugopala Swamy Temple is a Hindu Temple dedicated to Lord Vishnu located in Kovaipudhur Town near Coimbatore City in Coimbatore South Taluk in Coimbatore District of Tamil Nadu, India. The temple is run by a private trust Thiruvenkatavan Charitable Society. All rituals of the temple are based and performed on Pancharathra Agama.The Temple

This Temple is facing towards east with five tiered Rajagopuram. Dhwaja Sthambam, Balipeedam and Garudazhwar can be found immediately after the Rajagopuram facing towards the sanctum. The sanctum sanctorum consists of sanctum, ardha mandapam and maha mandapam. The sanctum enshrines the presiding deity, Venugopalaswamy along with his Rukmani and Sathyabama. There is another important shrine enshrining Venkatesa Perumal with his consorts Sridevi and Bhoodevi.

There is a shrine for Chakrathazhwar in the temple premises. He is depicted with 16 hands and the other side of the  idol is Yoga Narasimha. There are shrines of Andal, Hanuman, Vishwakasena, Acharyas and Azhwars in the temple premises. There is a Madapalli (temple kitchen) for preparing the prasadam offerings in the temple premises. It has a small shrine for Madapalli Nachiyar, a form of Mahalakshmi.

Temple Opening Time

The Temple remains open from 05.00 A.M to 10.30 AM and 04.30 PM to 08.30 PM.

Festivals

6 days Brahmotsavam, Pavithrotsavam, Sri Jayanthi (Janmashtami), Venkatesa Jayanthi, Purattasi Saturdays, Margazhi Mahotsavam with Vaikunta Ekadasi, Hanumath Jayanthi and Sudarsana Jayanthi are the festivals celebrated here.

Prayers

Devotees pray to Lord Vishnu for prosperity, relief from problems and excellence in personal & professional lives. Unmarried pray to Kalyana Venkateswara Swamy for marriage boon.

Connectivity

The temple is located at about 1 Km from Kovaipudhur Bus Stand, 6 Kms from Madukarai, 8 Kms from Ukkadam Bus Stand, 9 Kms from Coimbatore Junction Railway Station, 11 Kms from Coimbatore, 12 Kms from Gandhipuram Central Bus Stand and 21 Kms from Coimbatore Airport. The Temple is situated at about 4 Kms from Kovaipudhur Junction on Coimbatore to Madukarai. The Temple is located in Shankar Nagar (Behind Siruvani Nagar).

Location